11 czerwca - 31 grudnia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Jak możemy wspólnie chronić środowisko

POLITYKA OCHORNY ŚRODOWISKA - CELE SZCZEGÓŁOWE I ŚRODKI REALIZACJI

A. OGRANICZENIE EMISJI CO2

1. Wspieranie korzystania z transportu zbiorowego i rowerowego

Promowanie i ułatwianie korzystania z transportu zbiorowego, rowerowego i pieszego odbywa się poprzez:

Na etapie inwestycji:

wybudowanie przez Wynajmującego przystanku autobusowego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum handlowego, obsługiwanego przez 11 dziennych linii autobusowych, 2 nocne i stacja kolei podmiejskiej,
wyznaczenie bezpiecznej zatoki autobusowej jak również bezpieczne przejście nad ruchliwą drogą krajową nr 8 po wiadukcie drogowym z wydzielonym pasem dla pieszych,
przedłużenie ścieżki rowerowej od al. poprzecznej wzdłuż Ul. Krzywoustego do centrum handlowego,

Na etapie eksploatacji:

 • Umieszczenie na stronie internetowej rozkładów jazdy autobusów kursujących w pobliżu centrum handlowego
 • Zapewnienie w godzinach otwarcia centrum dozoru kamer telewizji przemysłowej i pracownika ochrony fizycznej w obrębie terenu zewnętrznego przed i za centrum oraz, w godzinach nocnych stały monitoring parkingu i terenu zewnętrznego okalającego centrum handlowe.
 • Zapewnienie oznakowanych stojaków na rowery przy każdym z głównych wejść do Centrum, monitorowanie stojaków przez kamery CCTV i pracowników ochrony. Dodatkowo dla pracowników obsługi obiektu i pracowników restauracji dostępne są prysznice w strefie socjalnej.

2. Stosowanie technologii ograniczających emisję

Centrum handlowe posiada dwie kotłownie gazowe które mają stały profesjonalny serwis, wykonywane są regularne rygorystyczne kontrole emisji spalin, urządzenia poddawane są audytom energetycznym. W okresie letnim kotłownie są wyłączane, a podgrzewanie wody odbywa się poprzez miejscowo zamontowane elektryczne podgrzewacze wody. Ponadto obiekt wyposażony jest w agregat prądotwórczy który tak jak kotłownie gazowe poddawany jest stałym serwisom i regulacji a jego podziemny zbiornik paliwa wykonany jest wg najnowszych wymogów i standardów. Poszycie jego jest dwupłaszczowe z monitoringiem wycieku paliwa. Co rok wypełniane są deklaracje o emisji gazów do atmosfery jak również opłacane są stosowne opłaty z tytułu korzystania ze środowiska.

Od początku funkcjonowania Centrum prowadzona jest polityka ścisłego monitorowania zużycia energii elektrycznej i gospodarowania odpadami zorientowana na zmniejszenie zużycia i objętości odpadów komunalnych.

3. Zwiększenie ilości naturalnych „pochłaniaczy” CO2

Centrum handlowe zbudowano na terenie warzywnego placu handlowego. Był to teren płaski częściowo zabudowany i częściowo zadrzewiony. Istniejące wówczas budynki zostały wyburzone a drzewa które znajdowały się na terenie projektowanych budynków wraz z pozostałymi zakwalifikowanymi jako suche zostały usunięte. Drzewa młode, zdrowe zostały w części pozostawione, a w części przesadzone. W nowo powstałym centrum zostały zaprojektowane tereny zielone. Zaprojektowana zieleń głównie w postaci nasadzenia drzew, występuje na parkingu w miejscach do tego przeznaczonych. Wzdłuż fasady budynku i alejki łączącej przystanek z centrum na niewielkich miejscach przeznaczonych na zieleń zostały nasadzone drzewa, pnącza, kwiaty oraz ozdobne trawy. Całość parkingu od strony ronda zamyka ciąg nasadzeń krzewów iglastych. Wewnątrz budynku na całej powierzchni galerii posadzono palmy.

Opiekę konserwatorską nad zielenią zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną sprawuje na podstawie umowy firma specjalistyczna.

B. GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Zarządca przygotował odpowiednią infrastrukturę, która zapewnia warunki do właściwej segregacji odpadów, zgodnej z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie miasta Wrocławia (UCHWAŁA NR XXXV/780/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia)

W Rozdziale 2. Regulaminu określono wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.

Właściciele nieruchomości prowadzą selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co najmniej w zakresie obejmującym:

 1. papier;
 2. tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 3. szkło bezbarwne i kolorowe;
 4. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 5. zużyte baterie i akumulatory;
 6. odpady budowlane i rozbiórkowe;
 7. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 8. odpady zielone;
 9. zużyte opony;
 10. przeterminowane leki i chemikalia

W oparciu o ww. wymagania oraz praktykę stosowaną w firmie Apsys opracowano politykę gospodarowania odpadami dla Centrum ze szczególnym naciskiem na konieczność ograniczenia objętości wytwarzanych odpadów komunalnych i maksymalny odzysk odpadów opakowaniowych nadających się do ponownego przetworzenia. Od lipca 2013 roku oprócz kartonu i folii Centrum przekazuje wyspecjalizowanej firmie również tworzywa sztuczne, folię kolorową, szkło oraz zmieszane odpady opakowaniowe. Rozwiązanie to przyczyniło się do wzrostu sprzedaży surowców wtórnych, makulatury o ok 40 % oraz folii o ok 20%.

Zgodnie z obowiązującym prawem, Centrum prowadzi ewidencję odpadów wytwarzanych w ramach działalności, oraz bieżącą kontrolę gospodarowania przez najemców odpadami niebezpiecznymi (pralnia, restauracje). 

Cele związane z ograniczeniem ilości odpadów komunalnych w latach 2018-2022:

Cel główny: redukcja odprowadzanych opadów komunalnych o 20%, a dodatkowo: 

 • świadoma i dogłębna segregacja śmieci – EKODOZORCA – a co za tym idzie ograniczenie częstotliwości wywozu odpadów (wykonane)
 • postawienie nacisku na obiór odpadów do recyklingu, możliwych do odzyskania i ponownego wykorzystania – odzyskiwanie i recycling co najmniej 20% więcej papieru i szkła
 • wdrożenie i udoskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych

 

 

środowisko KORONA-1

środowisko KORONA-2

środowisko KORONA-3